Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Algemene voorwaarden
Primagaz Belgium nv v100521

1.  Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop, installatie, onderhoud en/of huur is aangegaan met Primagaz of aan wie Primagaz een aanbod heeft gedaan.

Contractant-consument: de Contractant natuurlijke persoon die in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER) BOEK I Titel 1 art. I.1, 2° uitsluitend voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen een overeenkomst aangaat met Primagaz waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Contractant-professioneel: de Contractant natuurlijke persoon of Contractant rechtspersoon die in de zin van het WER BOEK I Titel 1 art. I.1, 1° voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen een overeenkomst aangaat met Primagaz waarop onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Gas: het gas dat Primagaz levert, waaronder begrepen vloeibaar propaangas, vloeibaar butaangas, vloeibaar biopropaangas, autogas en vloeibaar aardgas (LNG).

Gasflessen: de flessen en kooien, eigendom van Primagaz, die worden gebruikt voor de opslag/levering van vloeibaar Gas.

Gehuurde: de van Primagaz gehuurde of in bruikleen gegeven zaak of materiaal, zoals maar niet beperkt tot één of meer tank(s), een vulinstallatie, een gasmeter of telemetrie, die voorwerp uitmaakt van de overeenkomst tussen partijen.

Primagaz: Primagaz Belgium NV, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0441.210.636 en met zetel te 3980 Tessenderlo, Industriezone West-Limburg, Kanaalweg 87 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), e-mailadres: info@primagaz.be

Persoonsgegevens: alle persoonlijke gegevens in de zin van de Belgische en Europese wetgeving ten opzichte van de verwerking van Persoonsgegevens die de Contractant aan Primagaz overmaakt bij het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, zoals maar niet beperkt tot zijn naam, leveringsadres, facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en consumptiegegevens.

Overeenkomst: de gehele overeenkomst afgesloten tussen Contractant en Primagaz met betrekking tot koop, installatie, onderhoud en/of huur van Gas, Gasflessen en/of Gehuurde;  de algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden evenals elke schriftelijke aanvulling en/of aanpassing daarvan (bv. formulier, bevestigingsbrief) maken deel uit van deze Overeenkomst; in geval van tegenstrijdigheden hebben de bijzondere voorwaarden voorrang.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Primagaz en (mogelijke) Contractant, met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via het online klantenportaal MyPrimagaz en de webwinkels beschikbaar op de website https://www.primagaz.be.  De huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen en de leveringen van goederen als op het verlenen van diensten.

1.3 Elke Contractant kan de van kracht zijnde algemene voorwaarden steeds consulteren op de website http://www.primagaz.be, alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan Primagaz.

1.4 Enige algemene of specifieke voorwaarden van de Contractant of derden zijn niet van toepassing, tenzij Primagaz zich hier uitdrukkelijk en voorafgaand akkoord mee heeft verklaard. Indien Primagaz uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Contractant aanvaardt, blijven deze algemene voorwaarden aanvullend van toepassing.

1.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of een Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen namens Primagaz en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

1.6 Ondertekening van de bestelbon/offerte of bestelling via de website betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van deze algemene voorwaarden, behoudens tegenbewijs. Indien er geen bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen en/of diensten dat de Contractant zich akkoord verklaart met deze algemene voorwaarden, behoudens tegenbewijs.

1.7  De nietigheid van één of meer bedingen uit de algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de Overeenkomst niet aan.

 

2.     Prijsofferte

 

2.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de offertes van Primagaz slechts gedurende 60 dagen.

2.2 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn vrijblijvend en verplichten Primagaz niet tot het sluiten van een Overeenkomst.

2.3 Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, mag Primagaz van de juistheid van die gegevens uitgaan.

2.4  De prijzen en foto's die te zien zijn op de website van Primagaz zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De website kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

 

3.     Overeenkomst

 

3.1 Een Overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Wat betreft online aankopen via de website, komt de Overeenkomst pas tot stand na de schriftelijke bevestiging per email aan de Contractant. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst zijn voor Primagaz slechts verbindend indien Primagaz deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Contractant en de schriftelijke bevestiging van de order door Primagaz is uitsluitend de bevestiging door Primagaz verbindend. Primagaz is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van een order.

 

4.     Annulering – herroepingsrecht

 

4.1 In geval van Overeenkomst afgesloten op afstand, heeft de Contractant-professioneel het recht om zonder kosten de Overeenkomst te herroepen binnen zeven werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst, op voorwaarde dat hij Primagaz hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt.

4.2 In geval van annulering van de bestelling voor wat betreft verkopen afgesloten op afstand, na voornoemde termijn van 7 werkdagen alsook voor iedere andere verkoop, is de Contractant-professioneel een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor Primagaz om een vergoeding te vorderen indien zij door de annulering ook schade zou lijden waarvoor zij recht heeft op integrale vergoeding van de door haar bewezen schade. 

4.3 In geval van annulering van de bestelling van een verkoop die geen verkoop op afstand is, is de Contractant-professioneel een forfaitaire opzegvergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor Primagaz om een vergoeding te vorderen indien zij door de annulering ook schade zou lijden waarvoor zij recht heeft op integrale vergoeding van de door haar bewezen schade. 

4.4 In geval van Overeenkomst afgesloten op afstand beschikt de Contractant-consument over een herroepingsrecht van de Overeenkomst. De Contractant-consument zal desgevallend binnen een termijn van 14 (veertien)  kalenderdagen vanaf datum van Overeenkomst, aan Primagaz melden indien hij zich op dit herroepingsrecht beroept door een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post, fax of e-mail) aan Primagaz over te maken. De Contractant-consument kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping dat hij tevens kan downloaden via de website. Als de Contractant-consument heeft verzocht om de levering van gas te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt deze een bedrag dat evenredig is aan wat reeds geleverd is op het moment dat de Contractant-consument Primagaz in kennis stelt dat deze de Overeenkomst herroept.

 

5.     Levering algemeen

 

5.1 Behoudens andersluidend beding hieronder en tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Primagaz opgegeven leveringstermijn niet essentieel en louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van opzet en/of zware fout, geeft de Contractant-professioneel geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van Primagaz te eisen. De levering aan de Contractant-consument gebeurt ten laatste 30 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

5.2 De leveringstermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens die de Koper dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot, in het bezit zijn van Primagaz.

 

6.     Levering aan Contractant-professioneel

 

6.1 Primagaz is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.

6.2 Indien de Contractant-professioneel een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Contractant-professioneel door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is Primagaz bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat over die aangifte of dat verzoek is beslist, zonder dat de Contractant-professioneel recht heeft op enige vergoeding van Primagaz.

 

7.     Huur

 

7.1 Het Gehuurde is en blijft eigendom van Primagaz. Contractant accepteert uitdrukkelijk dat het Gehuurde nooit onroerend zal worden door bestemming, door bestanddeelvorming en/of door natrekking. Indien dat onverhoopt toch gebeurt, dan zal Contractant Primagaz volledig schadeloosstellen. Contractant erkent dat Primagaz over een accessoir opstalrecht beschikt (opstalrecht dat accessoir is aan de huur van het Gehuurde), verbonden aan het persoonlijk gebruiksrecht van Primagaz op de grondeigendom van Contractant. Dit accessoir opstalrecht blijft bestaan zolang de Overeenkomst m.b.t. huur van het Gehuurde tussen Primagaz en Contractant duurt.

7.2 Plaatsing van het Gehuurde vindt plaats los op een tevoren door Contractant voor diens rekening aangebrachte passende fundering. Plaatsing gebeurt volgens de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en technische mogelijkheden. Contractant dient zich te houden aan de met Primagaz afgestemde plaatsbepaling. Indien Contractant deze wenst te wijzigen dan dient dit steeds in overeenstemming met Primagaz te gebeuren en dan kan dit invloed hebben op de afgesproken plaatsingsdatum en/of op de aan te rekenen plaatsing- en installatiekosten. De Contractant zal er tevens over waken dat op plaatsingsdatum van het Gehuurde geen hindernissen de toegang tot bovenstaande plaats beletten of nog andere materialen zich op aangeduide plaats bevinden. Indien de plaatsing door toedoen van de Contractant niet kan doorgaan, zullen de verplaatsingskosten integraal worden doorgerekend aan de Contractant. Een vrije doorgang van 2,5m breed en 3,5m hoog moet te allen tijde worden gegarandeerd.

7.3 Indien bij plaatsing van het Gehuurde ook het buitenleidingnetwerk door een door Primagaz aangestelde partner wordt uitgevoerd, verklaart de Contractant samen met Primagaz het exacte traject te hebben bepaald. In dit geval geldt over deze werkzaamheden en gebruikte materialen  een garantieperiode van 2 jaar, startend vanaf de datum van het pijpleidingattest voor het buitenleidingnetwerk. Contractant dient zich te houden aan de met Primagaz afgestemde trajectbepaling. De sleuf voor het buitenleidingnetwerk wordt door de Contractant voorzien tot op een diepte van minimum 70 cm over het gehele traject (90 cm onder een berijdbaar traject). De sleuf dient volledig vrij te zijn van hindernissen en van grondwater. Primagaz voert zelf geen graafwerken uit tenzij anders overeengekomen. Bij het graven van het leidingnetwerk dient de Contractant rekening te houden met het finale grondniveau van het terrein. Indien Contractant het traject wenst te wijzigen dan dient dit steeds in overeenstemming met Primagaz te gebeuren en dan kan dit invloed hebben op de afgesproken plaatsingsdatum en/of op de aan te rekenen plaatsing- en installatiekosten. De plaats waar het kastje met de tweedetrapsontspanner of de gasmeterkast gemonteerd moet worden, dient in afgewerkte staat te zijn (bv. gevelsteen en crépi).

7.4 Contractant draagt er zorg voor dat vóór de plaatsingsdatum en gedurende de volledige duur van de Overeenkomst, van het Gehuurde alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde zijn verleend en dat de veiligheidsafstanden gedurende de volledige duurtijd van de Overeenkomst worden gerespecteerd. Bij een inbreuk op de veiligheidsafstanden zullen de kosten die voortvloeien uit het opnieuw conform stellen van de installatie, doorgerekend worden aan de Contractant. Contractant maakt zich sterk dat ook de verhuurders en/of verpachters van het door Contractant gebruikte perceel met de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde instemmen.

7.5 Aansluiting van het Gehuurde op apparatuur geschiedt door de Contractant of door een door Primagaz aangestelde partner in opdracht van de Contractant. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten van opstelling, aansluiting, verplaatsing en omrastering voor rekening van Contractant alsook de onvoorziene kosten voor aanvullende vereiste werken omwille van de reeds bestaande situatie, die niet werden toegelicht door de Contractant bij ondertekening van de Overeenkomst.

7.6 Primagaz wijst elke verantwoordelijkheid af wat betreft de staat van de grond en de ondergrond evenals de mogelijke gevolgen hiervan wat betreft de stabiliteit van het Gehuurde. Indien Primagaz bijkomende middelen moet inzetten bij de plaatsing van de tank door toedoen van de slechte ondergrond, dan zullen de bijkomende kosten en extra aanrijkosten integraal worden doorgerekend aan de Contractant. Bij te veel grondwater of bevroren ondergrond kan de plaatsing uitgesteld worden tot de weersomstandigheden het toelaten. Primagaz voorziet nooit bronbemaling.

7.7 Contractant verbindt zich het Gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en de nodige zorg voor het Gehuurde in acht te nemen. Contractant is daarnaast gehouden tot de volgende verplichtingen: a) Aan het Gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht door de Contractant of derden. b) Merktekens en herkenningstekens mogen niet worden verwijderd of beschadigd. c) De van Primagaz gehuurde tank(s)/flessen is/zijn uitsluitend bestemd voor de opslag van door Primagaz geleverd Gas. d) Tijdens de duur van de Overeenkomst zal Contractant uitsluitend en alleen Gas van Primagaz betrekken en in de van Primagaz gehuurde tank(s) of Gasflessen gebruiken. e) Bij het gebruik van het Gehuurde en de gebruiksapparatuur is Contractant uitdrukkelijk verplicht de aanwijzingen en voorschriften van Primagaz op te volgen. f) Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Primagaz, zal Contractant geen onderhoud, reparatie en/of andere werkzaamheden van welke aard dan ook aan het Gehuurde verrichten.

7.8 Primagaz staat in voor de kwaliteit van het Gehuurde en verbindt zich voor de duur van de Overeenkomst het Gehuurde op haar kosten te onderhouden en de reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden te verrichten dewelke aangewezen zijn ingevolge normaal gebruik van het Gehuurde. Primagaz is verantwoordelijk tot en met de afnamekraan van de tank. De kosten vanaf de voorontspanner en drukbegrenzer zijn ten laste van de Contractant, zelfs indien deze gratis zijn bijgeleverd door Primagaz. Werkzaamheden die niet onder het hiervoor genoemde reguliere onderhoud vallen, inclusief doch niet beperkt tot onderhoud en reparaties ingevolge schade veroorzaakt door Contractant of derden, zijn voor rekening van Contractant. Contractant zal Primagaz of een door Primagaz aan te wijzen derde alsook zijn rollend materiaal, steeds toegang verlenen tot het Gehuurde voor onder meer het verrichten van controle, onderhoud, reparatie en andere werkzaamheden, alsook om het Gehuurde weg te halen bij het einde van de Overeenkomst. Contractant verleent Primagaz hiertoe uitdrukkelijk toestemming tot het betreden van zijn/haar grondeigendom. De kosten voor ontmanteling en ontgassing van het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst zijn voor rekening van de Contractant. Eventuele kosten die verband houden met een herstel van het perceel in zijn oorspronkelijke staat, zijn tevens voor rekening van de Contractant.

7.9 Onverminderd het voorgaande en behoudens andersluidende overeenkomst tussen Primagaz en Contractant, heeft Primagaz bij het einde van de Overeenkomst steeds de mogelijkheid om de Contractant bij aangetekend schrijven te verzoeken of Contractant verkiest of Primagaz het Gehuurde komt weghalen, dan wel of Contractant verkiest de eigendom van het Gehuurde over te nemen, mits betaling door de Contractant van een vergoeding die overeenkomt met de reële waarde van het Gehuurde. Bij gebreke van reactie van de Contractant binnen de termijn aangegeven in het aangetekend schrijven, zal Primagaz in voorkomend geval bij het einde van de Overeenkomst zelf over de keuze beschikken om het Gehuurde weg te halen, dan wel de eigendom van het Gehuurde over te dragen aan de Contractant mits betaling door de Contractant van een vergoeding die overeenkomt met de reële waarde van het Gehuurde.

7.10 Contractant dient storingen en gebreken aan Primagaz te melden direct nadat zij die heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

7.11 Primagaz is gerechtigd om de gastoevoer naar afnemer direct (te doen) afsluiten of andere maatregelen naar eigen inzicht te nemen indien: a) Primagaz op redelijke gronden vermoedt dat de Contractant het Gehuurde op oneigenlijke en/of onveilige manier en/of in strijd met de door Primagaz gegeven voorschriften gebruikt; b) Primagaz na een door haar verzonden ingebrekestelling heeft geconstateerd dat Contractant niet binnen de door Primagaz gestelde termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan. Contractant is in voornoemde gevallen gehouden om de door Primagaz gemaakte kosten te vergoeden.

7.12 Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, dient de huurprijs van het Gehuurde of de onderhoudsvergoeding ingeval van een eigendomstank, jaarlijks door Contractant bij vooruitbetaling aan Primagaz te worden voldaan. De huurprijs of onderhoudsvergoeding zal gekoppeld worden aan de gezondheidsindex zoals gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken van België (Basis 2004) en zal dezelfde schommelingen ondergaan, zowel in verhoging als in verlaging. Op elke verjaardag van de Overeenkomst zal de huurprijs of onderhoudsvergoeding van rechtswege automatisch en zonder voorafgaandelijke aanmaning worden aangepast volgens formule met als basis van de nieuwe index het indexcijfer van de maand december van het voorafgaande jaar.

7.13 Contractant stemt er mee in dat bij een stijging of daling van minimum 50% van zijn gasverbruik, ten opzichte van het initieel geschatte verbruik bij aanvang van de Overeenkomst, of bij een verandering van configuratie van de installatie, hem daarvoor een hogere resp. lagere huurprijs in rekening wordt gebracht.

7.14 Primagaz is gerechtigd de kosten van het leegmaken van de gehuurde tank(s), alsmede de kosten van vervoer en/of verplaatsing van het Gehuurde, aan Contractant in rekening te brengen. Wanneer het onmogelijk blijkt om het Gehuurde weg te halen bij het einde van de Overeenkomst en de Contractant de meerkosten voor het weghalen, het neutraliseren of vernietigen niet wenst te dragen, is Primagaz gerechtigd om de restwaarde van het Gehuurde aan de Contractant in rekening te brengen. Na verkoop van het Gehuurde aan de Contractant, wordt Primagaz ontheven van elke verantwoordelijkheid ten aanzien van het Gehuurde en moeten alle merktekens van Primagaz van het Gehuurde verwijderd worden.

7.15 Onverminderd zijn verplichting om het contract na te leven zal de Contractant die het onroerend goed waar het Gehuurde zich bevindt, wenst te verkopen, te verhuren of te verlaten, Primagaz hiervan één maand voorafgaand schriftelijk en aangetekend verwittigen met vermelding van de gegevens van de toekomstige huurders of eigenaars. Hij zal deze daarenboven zelf voorafgaand inlichten van de eigendomsrechten van Primagaz ten aanzien van het Gehuurde. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primagaz is Contractant niet gerechtigd het Gehuurde onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven. Indien de nieuwe eigenaar van het onroerend goed waar het Gehuurde zich bevindt, het Gehuurde niet wenst over te nemen, blijft de Contractant verantwoordelijk om de Overeenkomst op te zeggen en een eventuele schadevergoeding te betalen. Indien de Contractant het onroerend goed waarop het Gehuurde zich bevindt, zelf verhuurt, blijft de Contractant zelf verantwoordelijk om de huurprijs van het Gehuurde of de onderhoudsvergoeding ingeval van een eigendomstank, te betalen aan Primagaz. De Contractant is zelf verantwoordelijk om de huurprijs of onderhoudsvergoeding te verhalen op zijn huurder.

 

8.     Bruikleen

 

8.1 Bij de verkoop en levering door Primagaz van Gas in Gasflessen, geldt dat Primagaz de Gasflessen in bruikleen met waarborg aan Contractant verstrekt. De Gasflessen blijven te allen tijde eigendom van Primagaz.

8.2 Contractant verbindt zich ertoe de Gasflessen overeenkomstig de bestemming te gebruiken en de nodige zorg voor de Gasflessen in acht te nemen. Contractant is daarnaast gehouden tot de volgende verplichtingen: a) Contractant draagt zorg voor de eventueel nodige vergunningen voor de opslag van de Gasflessen met betrekking tot de door hem gehouden gasvoorraden. b) Contractant zal lege Gasflessen onmiddellijk retourneren aan Primagaz. c) Gasflessen mogen uitsluitend worden gevuld door Primagaz of door de haar daartoe aangewezen derden. d) Bij beëindiging van de Overeenkomst, dient Contractant alle in bruikleen gegeven Gasflessen aan Primagaz te retourneren. Voor ontbrekende Gasflessen dient Contractant de vervangingswaarde aan Primagaz te voldoen tegen de in de Overeenkomst bepaalde waarde. e) Contractant is jegens Primagaz volledig aansprakelijk voor alle schade – hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt – aan de in bruikleen gegeven Gasflessen.

 

9.     Levering Gas

 

9.1 Levering van Gas geschiedt a) op afroep van Contractant aan huis/bedrijf en/of b) automatisch op initiatief van Primagaz bij het bereiken van een vastgesteld bestelpercentage in het geval van een Telemetrie-overeenkomst tussen Contractant en Primagaz. De automatische belevering van het Gas gaat in vanaf het moment van de plaatsing van de Telemetrie unit. Zolang de Contractant geen bevestiging van plaatsing van de Telemetrie unit heeft ontvangen van Primagaz, blijft de Contractant verantwoordelijk voor de afroep van Gas. De kosten van levering van Gas zijn voor rekening van Primagaz (franco levering). Primagaz streeft naar een levertijd van maximaal 5 werkdagen na dag van bestelling voor Gas in bulk en maximaal 3 werkdagen na dag van bestelling voor levering van Gasflessen, onder voorbehoud van overmacht, voorraadtekorten en uitzonderlijke omstandigheden.

9.2 In aanvulling op artikel 9.1, is Primagaz gerechtigd om zonder afroep de bestaande voorraad Gas in de tank aan te vullen indien Primagaz dit om transport technische of andere redenen noodzakelijk acht. Voor de levering van LNG geldt dat Primagaz standaard/zonder afroep levert als de tank nog slechts voor 10% gevuld is.

9.3 De prijs van het Gas is de officiële door het Ministerie van Economische Zaken bepaalde prijs op dag van afroep of dag van automatische belevering. In het geval dat voormeld Programma Akkoord niet langer van toepassing is, geldt de door Primagaz vastgestelde prijs.

9.4 De prijs van Gasflessen is de door Primagaz vastgestelde prijs op dag van bestelling.

9.5 Bij bestellingen, geplaatst tussen vrijdag 17.00 uur en maandag 7.00 uur, uit te voeren in het betreffende weekend, is Primagaz gerechtigd een extra toeslag in rekening te brengen, die vóór levering betaald dient te worden. Bij bestellingen van Gas van minder dan 300 liter of minder dan 50% van de tankinhoud bij tanks tot 2000 liter, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor kleine leveringen in rekening te brengen. Bij bestellingen die op verzoek van Contractant nog op de dag van bestelling zelf moeten worden uitgevoerd of bij bestellingen gedaan na 15.00 uur die op verzoek van Contractant op de dag ná bestelling moeten worden uitgevoerd, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor spoedleveringen in rekening te brengen.

9.6 Bij bestellingen van Gasflessen van minder dan 200 Kg, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor kleine leveringen in rekening te brengen.

9.7 Contractant zal Primagaz of een door Primagaz aan te wijzen derde alsook zijn rollend materiaal steeds toegang verlenen tot het Gehuurde voor het leveren van Gas. Indien de Contractant geen veilige doorgang voorziet voor de levering van het Gas en de levering daardoor niet kan plaatsvinden, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor verloren transport aan te rekenen aan de Contractant.

9.8 Geleverde hoeveelheden Gas worden gemeten aan de hand van de meterinstallatie aangebracht in de tankwagens waarmee het Gas wordt aangevoerd. Contractant of diens gemachtigde zijn gerechtigd bij de meting aanwezig te zijn. Van de afgeleverde hoeveelheid Gas zal aan Contractant een schriftelijk bewijs worden afgegeven. De metingen en wegingen van Primagaz zijn bindend voor de vaststelling van de door haar geleverde hoeveelheden, behoudens tegenbewijs door de Contractant binnen 10 dagen na ontvangst van het afleveringsbewijs per aangetekend schrijven.

9.9 De levering van Gas in een tank kan slechts geschieden indien Primagaz in het bezit is van de benodigde omgevingsvergunning en van a) het pijpleidingattest van het binnen- en buitenleidingnetwerk opgesteld door een gehabiliteerde propaangasinstallateur of b) het pijpleidingattest van het binnen- en buitenleidingnetwerk opgesteld door een niet-gehabiliteerde propaangasinstallateur vergezeld van een verificatierapport van het volledige leidingnetwerk opgesteld door een erkend keuringsorganisme. De dichtheidsproef van het volledige leidingwerk dient 5-jaarlijks te gebeuren.

9.10 De Contractant stemt er uitdrukkelijk mee in dat leveringen door Primagaz of de door haar aangestelde derde kunnen gebeuren in zijn afwezigheid.

 

10.  Duur Overeenkomst

 

10.1 Primagaz en Contractant-professioneel komen met elkaar een contractstermijn overeen. Na afloop van de overeengekomen contractstermijn, wordt de Overeenkomst telkens automatisch en stilzwijgend met 1 jaar verlengd, tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden vóór de afloop van de Overeenkomst per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij de Overeenkomst heeft opgezegd.

10.2 Primagaz en Contractant-consument komen met elkaar een contractstermijn overeen. Na afloop van de overeengekomen contractstermijn, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde periode. De Overeenkomst kan dan schriftelijk per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd.

10.3 De Overeenkomst gaat in op datum van ondertekening van het contract onder de opschortende voorwaarde van het bekomen en behouden van de nodige vergunningen en attesten.

10.4 Bij opzegging van de Overeenkomst door Contractant, is Primagaz gerechtigd om eventueel de door haar gedane investeringen met betrekking tot onder andere het Gehuurde op Contractant te verhalen.

10.5 Primagaz heeft tevens het recht de Overeenkomst met inachtneming van een termijn van 3 maanden op te zeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien als gevolg van overheidsvoorschriften of reglementering tot vervanging van het Gehuurde dan wel tot substantiële aanpassingen en/of investeringen dient te worden overgegaan.

 

11.  Betaling

 

11.1 Contractant dient alle betalingen zonder korting of compensatie binnen 15 dagen na factuurdatum aan Primagaz te voldoen. Bij gebreke hiervan is Primagaz gerechtigd om vanaf de 16e dag na factuurdatum een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het netto-factuurbedrag aan Contractant in rekening te brengen, evenals een forfaitaire schadevergoeding a rato van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75 euro, onverminderd de mogelijkheid voor Primagaz om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.

11.2 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Primagaz, ongeacht de wijze waarop betaald wordt.

11.3 Primagaz heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van de Contractant-professioneel te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien de Contractant-professioneel een dergelijke zekerheid niet stelt heeft Primagaz het recht verdere leveringen te staken.

11.4 Indien de Contractant-professioneel niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden alle openstaande vorderingen van de Contractant onmiddellijk opeisbaar.

11.5 Primagaz heeft het recht om alle kosten en haar rechten met betrekking tot de Overeenkomst, incassokosten inbegrepen, zowel in als buiten rechte, op Contractant te verhalen. Ingeval dat Primagaz aan Contractant moet betalen dan zijn dezelfde voorwaarden van toepassing. 

11.6 Ten aanzien van de Contractant-professioneel geldt dat deze binnen een termijn van 10 dagen na factuurdatum diens protest desgevallend per aangetekend schrijven met nominatieve aanduiding van de factuur die hij betwist en vermelding van de reden van de betwisting dient over te maken aan Primagaz, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard dient te worden beschouwd.

11.7 De Contractant-consument dient de facturen zo snel als mogelijk te betwisten op dezelfde manier zoals omschreven in artikel 11.6, bij gebreke waaraan, en op voorwaarde dat zijn stilzitten een omstandig stilzwijgen uitmaakt, de factuur als aanvaard dient te worden beschouwd. In geval van betwisting van de factuur moet de Contractant het niet-betwiste deel in ieder geval tijdig betalen.

11.8 Alle door Primagaz geleverde zaken blijven eigendom van Primagaz totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de zaken genoemd in onderhavige algemene voorwaarden die steeds eigendom van Primagaz blijven.

11.9 Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur.  Elke betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande factuur en eerst op de intresten, kosten en dan op de hoofdsom.

11.10 De facturen en alle andere briefwisseling worden door Primagaz geldig verzonden naar het e-mailadres of facturatieadres dat de Contractant heeft opgegeven.

 

12.  Boetebepalingen

 

12.1 Primagaz hanteert hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan de door haar geleverde en verhuurde zaken. Het is de Contractant uitdrukkelijk verboden de onder dit artikel genoemde gedragingen te stellen.

a) Het is Contractant verboden gedurende de looptijd van de Overeenkomst ter voorziening (van enig deel) van zijn totale behoefte aan Gas opgeslagen in of via het Gehuurde, Gas van andere leveranciers dan Primagaz, af te nemen.

b) In geval van schending van artikel 7.7 sub d) en/of artikel 12.1 sub a) van deze algemene voorwaarden zal Contractant direct, zonder ingebrekestelling, een aan Primagaz opeisbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van EUR 5.000 per overtreding en EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Primagaz om in dat geval volledige (hogere) schadevergoeding te vorderen.

c) Het is Contractant verboden om Gasflessen zelf of door anderen dan Primagaz te laten opvullen.

d) In geval van schending van artikelen 8.2 sub c) en/of artikel 12.1 sub c) van deze algemene voorwaarden zal Contractant direct, zonder ingebrekestelling, een aan Primagaz opeisbare forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van EUR 500 per overtreding, onverminderd het recht van Primagaz om in dat geval volledige (hogere) schadevergoeding te vorderen.

12.2 Bij vroegtijdige verbreking van de Overeenkomst te wijten aan Contractant, zal deze laatste een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan:

a) (Het totaal geschatte jaarlijkse verbruik) x (het resterend aantal jaren) x (€ 0,075/L) vermeerderd met

b) (De totale jaarlijkse prijs van het Gehuurde of onderhoudsbedrag) x (het resterend aantal jaren).

Indien Primagaz kan aantonen dat de geleden schade hoger ligt dan het bedrag dat voorkomt uit bovenstaande formule, zal deze aantoonbare schade worden aangerekend.

12.3 Bij vroegtijdige verbreking van de Overeenkomst zijn de kosten voor het ontgassen en neutraliseren van de tank en voor het ophalen van de gasmeters voor rekening van de Contractant.

 

13.  Aansprakelijkheid

 

13.1 De aansprakelijkheid van Primagaz is beperkt tot de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en haar algemene voorwaarden, zonder afbreuk te doen aan enige dwingende regelgeving, behoudens ingeval van bedrog, grove of opzettelijke fout in hoofde van Primagaz.

13.2 In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreeks veroorzaakte lichamelijke en materiële schade vergoed worden. Primagaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en schade als gevolg van droogval.

13.3 Primagaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Contractant en/of derden die het gevolg is van enig handelen of nalaten van Contractant in afwijking van voormelde aanwijzingen en/of voorschriften.

13.4 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens Contractant-professioneel slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Contractant-professioneel uit hoofde van de Overeenkomst aan Primagaz heeft betaald. Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens Contractant-consument slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot maximaal de verzekeringsdekking van Primagaz.

13.5 Primagaz vrijwaart Contractant alleen tegen claims van derden met betrekking tot geleden schade als gevolg van letsel, dood en geleden zaakschade, met een maximum van de verzekeringsdekking van Primagaz en voor zover voornoemde schade door een direct handelen of nalaten van Primagaz of door een niet nakoming van de Overeenkomst door Primagaz is veroorzaakt.

13.6 Contractant draagt er zelf zorg voor voldoende verzekerd te zijn voor de algemene risico’s en eventuele gevolgen van het gebruik van het afgenomen Gas.

13.7 Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, schriftelijk aan de andere partij worden gemeld. Laattijdige schademeldingen worden niet vergoed.

 

14.  Klachten

 

14.1 Contractant dient klachten met betrekking tot de kwaliteit van Gas en/of het Gehuurde onmiddellijk na levering, dan wel onmiddellijk nadat Contractant het gebrek heeft of had behoren te ontdekken, bij Primagaz te melden middels aangetekend schrijven met omstandige omschrijving.

 

15.  Tekortkoming en ontbinding

 

15.1 Indien Contractant jegens Primagaz in de nakoming van haar verplichtingen een overeengekomen termijn schendt, is Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor benodigd is.

15.2 Indien Contractant jegens Primagaz in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, een aanvraag tot collectieve schuldenregeling heeft ingediend, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, tevens bij beslaglegging op of liquidatie van de zaken van Contractant, is Primagaz gerechtigd alle met Contractant gesloten Overeenkomsten ontbonden te verklaren onverminderd haar rechten op vergoeding van schade. In voorgaande gevallen zijn alle vorderingen van Primagaz op Contractant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

 

16.  Intellectuele eigendomsrechten

 

16.1 De informatie op de website mag enkel gedownload worden voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.

16.2 Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Primagaz, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Primagaz, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.

16.3 Alle communicatie die de gebruiker naar de website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop de Contractant geen auteursrechten kan doen gelden. Primagaz is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. Primagaz heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden. 

16.4 De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links die leiden naar websites buiten het domein van Primagaz, zijn eigendom van Primagaz. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primagaz. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

 

17.  Toepasselijk recht en geschillen

 

17.1 Op elke afroep, alle aanvragen, bestellingen, mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Primagaz met inbegrip van de Overeenkomst, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

17.2 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de Overeenkomst alsook van de facturen van Primagaz, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van

  • In geval van een Contractant-consument, de rechtbanken van de woonplaats van die Contractant-consument, dan wel – naar keuze van die Contractant-consument indien de Contractant-consument zelf een vordering inleidt – de rechtbanken van de zetel van Primagaz.
  • In geval van een Contractant-professioneel, indien de dagvaarding wordt betekend op verzoek van Primagaz, de Rechtbanken van de plaats van de zetel van Primagaz.

 

18.  Overmacht

 

18.1 Wanneer ten gevolge van overmacht, ook bij de leveranciers van Primagaz, deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert de Overeenkomst uit te voeren, behoudt Primagaz zich het recht voor om de Overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat hiervoor enige schadevergoeding door de Contractant kan gevorderd worden.

18.2 De Contractant aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis  of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij Primagaz dan wel haar leveranciers, vertraagde of te late levering  door de leveranciers van Primagaz, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar Primagaz, import- of exportbeperkingen van  welke aard dan ook, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de bevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren.

 

19.  Overige bepalingen

 

19.1 Primagaz behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid van Contractant-professioneel te toetsen en in dat kader gegevens omtrent de aanvraag te verstrekken aan een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling, die deze gegevens verwerkt in haar kredietinformatiesysteem o.a. voor het ondersteunen van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over het selecteren van potentiële handelspartners, het aangaan of continueren van transacties en de voorwaarden waaronder deze worden gesloten en het tegengaan van overkreditering, misbruik en fraude in het financiële verkeer.

19.2 Primagaz behoudt zich het recht voor om in de Overeenkomst met een Contractant-professioneel, betalingscondities eenzijdig aan te passen, vooruitbetaling te eisen, een kredietlimiet in te stellen of in het uiterste geval de overeenkomst te ontbinden, als uit informatie van een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling blijkt dat er gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de aanvrager, behoudens tegenbewijs door de Contractant binnen een termijn van 10 werkdagen.

19.3 Indien enige bepaling of een deel daarvan van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen of overige delen van bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen zich desgevallend inspannen om in onderling overleg een bepaling of een deel van een bepaling overeen te komen dewelke aanleunt bij geest en bedoeling van de nietige/nietig verklaarde bepaling.

19.4 Indien Primagaz met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.

19.5 Primagaz is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Contractant over te dragen aan een in haar plaats te stellen derde, hetgeen desgevallend ter kennis zal worden gebracht aan de Contractant.

19.6 De Persoonsgegevens die de Contractant meedeelt bij het afsluiten van de Overeenkomst zijn onderhavig aan de bepalingen in de Privacyverklaring die als bijlage aan deze algemene voorwaarden zijn toegevoegd en die terug te vinden zijn op de website www.primagaz.be.

 

PRIVACYVERKLARING

Primagaz hecht veel belang aan privacy en leeft haar verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de nationale implementatiewetgeving, na.”

Voor meer informatie over de wijze waarop Primagaz persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij graag naar onze Privacyverklaring op de website www.primagaz.be