Nog een lege Primagaz-gasfles in huis? Lees hier wat je moet doen.

Algemene voorwaarden
Primagaz Belgium nv v201023

1.  Algemeen

 

1.1.  In deze Algemene Voorwaarden hebben de hierna volgende begrippen, de hierna volgende betekenis:
1.1.1.  Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
1.1.2.  Bijzondere voorwaarden: De bijzondere voorwaarden die de Contractant en Primagaz overeenkomen in het kader van de Overeenkomst, met inbegrip van het leveringsadres, de duurtijd, de prijs, de betaalwijze en -termijn, onderhoudsfiche, plaatsingsdossier, enz ....
1.1.3.  Contractant: De Contractant-consument of de Contractant-professioneel, die een Overeenkomst met Primagaz heeft afgesloten, of aan wie Primagaz een aanbod tot Overeenkomst heeft gedaan.
1.1.4.  Contractant-consument: De Contractant natuurlijke persoon in de zin van art. I.1, 2° van het Wetboek Economisch Recht (WER), die, uitsluitend voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, een Overeenkomst met Primagaz heeft afgesloten, of aan wie Primagaz een aanbod tot Overeenkomst heeft gedaan.
1.1.5.  Contractant-professioneel: De Contractant natuurlijke persoon of de Contractant rechtspersoon in de zin van art. I.1, 1° WER, die, geheel of gedeeltelijk voor doeleinden die binnen zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, een Overeenkomst met Primagaz heeft afgesloten, of aan wie Primagaz een aanbod tot Overeenkomst heeft gedaan.
1.1.6.  Contractant-eigenaar: De Contractant die eigenaar is van het onroerend goed waarop Primagaz het Gehuurde plaatst.
1.1.7.  Contractant-gebruiker: De Contractant die geen eigenaar is van het onroerend goed waarop Primagaz het Gehuurde plaatst, maar een gebruiksrecht met betrekking tot voornoemd onroerend goed heeft verworven.
1.1.8.  Gas: Het door Primagaz aan de Contractant geleverde en te leveren Gas, waaronder begrepen vloeibaar propaangas, vloeibaar butaangas, vloeibaar biopropaangas (Futuria propaan) en vloeibaar aardgas (LNG).
1.1.9.  Gasflessen: De door Primagaz aan de Contractant in bruikleen gegeven flessen en kooien in het kader van de levering van Gas.
1.1.10.  Gehuurde: De door Primagaz aan de Contractant verhuurde materialen in het kader van de levering van Gas, met inbegrip van maar niet beperkt tot deTank(s) Teller en de Toebehoren, zoals nader omschreven in de Overeenkomst.
1.1.11.  Overeenkomst: De overeenkomst afgesloten tussen de Contractant en Primagaz met betrekking tot de levering van Gas, de verhuur van het Gehuurde, met inbegrip van eventuele aanvullende diensten (plaatsing, installatie, aansluiting, ...), en de bruikleen van Gasflessen. De Algemene Voorwaarden, de eventuele Bijzondere Voorwaarden, evenals elke schriftelijke aanvulling en/of aanpassing daarvan, maken deel uit van de Overeenkomst. In geval van tegenstrijdigheden hebben de Bijzondere Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.
1.1.12.  Overeenkomst Afgesloten Op Afstand of Buiten de Verkoopruimte: Een Overeenkomst afgesloten op afstand in de zin van artikel I.8, 15° WER en/of een Overeenkomst gesloten buiten de verkoopruimte in de zin van artikel I.8,31° WER.
1.1.13.  Primagaz: Primagaz Belgium NV, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0441.210.636 en met zetel te 3980 Tessenderlo, Industriezone West- Limburg, Kanaalweg 87 (RPR Antwerpen, afdeling Hasselt), e-mailadres: info@primagaz. be.

1.1.14.  Persoonsgegevens: Alle persoonsgegevens in de zin van de Belgische en Europese wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens die de Contractant aan Primagaz overmaakt voorafgaand of in het kader van het sluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, zoals maar niet beperkt tot zijn naam, leveringsadres, facturatieadres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens en consumptiegegevens.
1.1.15.  Tank: De opslagplaats van het Gas tot en met de hoofdafsluiter, waarin Primagaz het Gas levert.
1.1.16.  Teller: Het afnamepunt voor de levering van Gas, dat toelaat om de hoeveelheid geleverde Gas te meten.
1.1.17.  Toebehoren: Het leidingwerk en de apparaten die op de Tank zijn aangesloten, met inbegrip van de Teller(s), de ontspanners, de drukbegrenzers en de telemetrie.
1.2.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Primagaz en de Contractant, met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via het online klantenportaal MyPrimagaz en de webwinkels beschikbaar op de website https:// www.primagaz.be.
1.3.  Elke Contractant kan de van kracht zijnde Algemene Voorwaarden steeds consulteren en downloaden op de website http://www.primagaz.be, alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan Primagaz.
1.4.  De algemene of specifieke voorwaarden van de Contractant zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Contractant en Primagaz, tenzij uitdrukkelijk, voorafgaand en schriftelijk akkoord van Primagaz, in welk geval deze Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing blijven.
1.5.  Zonder afbreuk te doen aan Artikel 1.4, gelden afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst slechts indien zij schriftelijk worden onderschreven door Primagaz en desgevallend slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.6.  De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van één of meer bedingen uit de
Algemene Voorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bedingen of de Overeenkomst niet aan. Desgevallend verlenen de partijen de bevoegde rechtsmacht de mogelijkheid om het getroffen beding te matigen tot een geldig en afdwingbaar beding dat de inhoud van het getroffen beding zo nauw als mogelijk benadert.
1.7.  Primagaz is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Deze gewijzigde Algemene Voorwaarden treden in werking op het eerste van volgende tijdstippen: vanaf de ondertekening, vanaf de eerste aankoop van Gas volgend op een schriftelijke kennisgeving van de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de Contractant of op de door Primagaz in deze kennisgeving vooropgestelde datum.

 

2.     Prijsofferte

 

2.1.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden aanbiedingen van Primagaz slechts gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de kennisgeving van de aanbieding.
2.2.  Aanbiedingen van Primagaz (met inbegrip van offertes, prijsopgaven, begrotingen, voorcalculaties en/of soortgelijke mededelingen) zijn steeds vrijblijvend, en verplichten Primagaz niet tot het sluiten van een Overeenkomst.
2.3.  Aanbiedingen zijn steeds gebaseerd op door de Contractant verstrekte informatie, en Primagaz mag uitgaan van de juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie uitgaan, zonder verdere onderzoek verplichting. Schade of bijkomende kosten die het gevolg zijn van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie verstrekt door de Contractant, zijn integraal ten laste van de Contractant.
2.4.  De informatie op de website van Primagaz is illustratief en niet bindend. Primagaz waarborgt niet dat deze informatie actueel, juist en/of volledig is. Primagaz zal naar best vermogen en binnen redelijke termijn niet-actuele, onjuiste en/of onvolledige informatie op haar website corrigeren.

 

3.     Totstandkoming van de Overeenkomst

 

3.1.  Een Overeenkomst komt slechts tot stand na (papieren of digitale) orderbevestiging of feitelijke uitvoering van een order door een vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van Primagaz.
3.2.  Aanvullingen of wijzigingen van een Overeenkomst binden Primagaz slechts na schriftelijke aanvaarding.
3.3.  In geval van een afwijking tussen een order van de Contractant en een schriftelijke orderbevestiging van Primagaz, is uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging bindend voor Primagaz.

 

4.     Herroepingsrecht

 

4.1.  In geval van een Overeenkomst Afgesloten Op Afstand of Buiten de Verkoopruimte, heeft de Contractant-professioneel het recht de Overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen volgend op de totstandkoming van de Overeenkomst, op voorwaarde dat hij Primagaz hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt. De Contractant-professioneel vergoedt Primagaz voor alle kosten verbonden aan de opstart en de gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst voorafgaand aan dergelijke herroeping.
4.2.  In geval van een Overeenkomst Afgesloten Op Afstand of Buiten de Verkoopruimte, heeft de Contractant-consument het recht om de Overeenkomst te herroepen binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag van de sluiting van de Overeenkomst. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Contractant-consument Primagaz via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de Overeenkomst te herroepen. De Contractant-consument kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Contractant-consument kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website 
www.primagaz.be. Als de Contractant-consument van deze mogelijkheid gebruik maakt zal Primagaz hem onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen. Als de Contractant-consument de Overeenkomst herroept, ontvangt de Contractant-consument alle betalingen die hij/zij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Primagaz op de hoogte is gesteld van de beslissing de Overeenkomst te herroepen, terug. Primagaz betaalt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Contractant-consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Contractant-consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Als de Contractant-consument heeft verzocht om de Overeenkomst reeds een aanvang te laten nemen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Contractant-consument een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij/zij Primagaz ervan in kennis heeft gesteld dat hij/ zij de Overeenkomst herroept, reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de Overeenkomst.

 

5.     Levering en installatie van de Tank en het Toebehoren

 

5.1.  Om de start van de levering en de installatie van de Tank en het Toebehoren uit hoofde van een Overeenkomst te initiëren, zal de Contractant gebruik maken van het online klantenportaal MijnPrimagaz, en alle noodzakelijke vergunningen en rapporten via MijnPrimagaz aanleveren, zoals nader aangegeven op de website. Industriële installaties op maat vallen hierbuiten.
5.2.  Tenzij Primagaz en de Contractant een ander tijdstip voor levering en installatie van de Tank en het Toebehoren zijn overeengekomen, levert/installeert Primagaz niet later dan 30 kalenderdagen na de sluiting van de Overeenkomst. Indien Primagaz niet levert/installeert op het met de Contractant overeengekomen tijdstip of, bij gebrek daaraan, binnen 30 kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, verzoekt de Contractant Primagaz om te leveren/installeren binnen een aanvullende termijn die, gezien de omstandigheden, passend is, bij gebreke waarvan de Contractant gerechtigd is om de overeenkomst te beëindigen.
5.3.  Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, is een overeengekomen levering -en installatietermijn louter indicatief, en vormt zij geen essentiële of voorname verbintenis in hoofde van Primagaz. Overschrijding van een levering -en installatietermijn door welke oorzaak dan ook, met uitzondering van opzet en/of zware fout in hoofde van Primagaz of haar vertegenwoordigers, geeft de Contractant dan ook geen recht om enige schadevergoeding van Primagaz te eisen.
5.4.  Een levering -en installatietermijn gaat in elk geval pas in nadat de Contractant de Overeenkomst heeft ondertekend, alle voor de uitvoering van de Overeenkomst door de Contractant te verstrekken, noodzakelijke informatie heeft bezorgd en het desgevallend overeengekomen voorschot heeft betaald.
5.5.  De levering en installatie van de Tank en het Toebehoren gebeurt overeenkomstig de relevante en toepasselijke wettelijke bepalingen, technische voorschriften, normen en gebruiken en de regels van de kunst op een vooraf overeengekomen locatie en tijdstip. De Contractant garandeert op het tijdstip van de levering/installatie een vrije doorgang (3m breed, 3,5m hoog) tot deze locatie, en verwijdert vooraf alle hindernissen die de toegang tot, of de levering/installatie van de Tank en het Toebehoren, op deze locatie verhinderen of bemoeilijken. De Contractant waarborgt dat de staat van de ondergrond geschikt is voor de levering/installatie van de Tank en het Toebehoren, voorziet op zijn/haar verantwoordelijkheid een passende fundering en, indien het een overstromingsgebied betreft, of indien de staat van de ondergrond het om een andere reden vereist, een sokkel ter verankering van de Tank en het Toebehoren. Indien de levering/installatie van de Tank en het Toebehoren niet kan plaatsvinden op een vooraf overeengekomen locatie en/of tijdstip, zonder dat dit aan Primagaz toegerekend kan worden, en/of de Contractant blijft in gebreke om zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze bepaling na te leven, dan is de Contractant verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten van levering, installatie en verplaatsing, alsook voor de eventuele schade aan de Contractant, Primagaz of derden, die daarvan het gevolg zijn.

5.6.  Indien de Contractant Primagaz verzoekt om ook het buitenleidingnetwerk te leveren en/or te installeren, waarop de Tank en het Toebehoren zal worden aangesloten, dan gebeurt deze plaatsing volgens een tussen partijen overeengekomen traject. De Contractant onderzoekt op eigen verantwoordelijkheid het grondniveau van het terrein en de aanwezigheid van ondergrondse leidingen, en stelt Primagaz hiervan in kennis, zonder onderzoek -en controleverplichting in hoofde van Primagaz. Voorafgaand aan de levering/installatie van het buitenleidingnetwerk, verziet de Contractant, vrij van hindernissen en van grondwater, een sleuf tot op een diepte van minimum 70 cm langsheen het overeengekomen traject, en tot een diepte van minimum 90 cm onder het berijdbaar deel van dat traject. Primagaz voert zelf geen graafwerken uit, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en zonder dat de onderzoek -en kennisgevingsplicht van de Contractant met betrekking tot het grondniveau en de ondergrondse leidingen wijzigt. De Contractant is verantwoordelijk voor de afwerking van de waar het kastje met de tweedetrapsontspanner of de gasmeterkast gemonteerd moet worden (bv. gevelsteen en crépi). Indien de levering/plaatsing van het buitenleidingnetwerk door toedoen van de Contractant niet kan plaatsvinden volgens het overeengekomen traject, en/of de Contractant blijft in gebreke om zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze bepaling na te leven, dan is de Contractant verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten van levering, installatie en verplaatsing, alsook voor de eventuele schade aan de Contractant, Primagaz of derden, die daarvan het gevolg zijn. Primagaz levert voor de levering en installatie van het buitenleidingnetwerk een garantie van twee (2) jaar af, vanaf de datum van het pijpleidingattest voor het buitenleidingnetwerk.
5.7.  De aansluiting van de Tank en het Toebehoren op de binnenapparatuur van het onroerend goed geschiedt door de Contractant, of door een door Primagaz aangestelde partner in opdracht van de Contractant, waarbij de Contractant alle kosten ten laste neemt, tenzij anders overeengekomen.

 

6.     Levering Gas

 

6.1 De levering van Gas geschiedt op afroep van de Contractant aan huis/bedrijf en/of automatisch op initiatief van Primagaz in het geval van een telemetrie-overeenkomst tussen de Contractant en Primagaz. De automatische belevering van het Gas gaat in vanaf het moment van de plaatsing van de telemetrie unit op voorwaarde dat:
6.1.1.  alle nodige informatie in het bezit van Primagaz is,
6.1.2.  er voldoende bereik is voor de telemetrie en,
6.1.3.  het bereik van de telemetrie niet verstoord of beperkt wordt.
Zolang de Contractant geen bevestiging van plaatsing van de telemetrie unit heeft ontvangen van Primagaz, blijft de Contractant verantwoordelijk voor de afroep van Gas.
Voor de levering van LNG geldt dat Primagaz standaard/zonder afroep levert als de tank nog slechts voor 10% gevuld is. Tenzij anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden, zijn de transportkosten verbonden aan de levering van Gas voor rekening van Primagaz (franco levering).

6.2.  De prijs van het Gas in bulk is de officiële door het Ministerie van Economische Zaken bepaalde prijs op dag van bestelling of de dag van de automatische belevering. Vanaf het ogenblik dat voormeld Programma Akkoord niet langer van toepassing zal zijn, zal de prijs de binnen Primagaz geldende prijs op de dag van bestelling of op de dag van de automatische belevering zijn.
6.3.  De prijs van Gasflessen is de binnen Primagaz geldende prijs op dag van de bestelling door de Contractant.
6.4.  Primagaz streeft ernaar de Contractant te beleveren met Gas binnen vijf werkdagen volgend op de datum van ontvangst van de bestelling (of een langere termijn in overleg met de Contractant). In uitzonderlijke gevallen zijn leveringen van Gas binnen een kortere termijn mogelijk in de vorm van een spoedbestelling, mits het akkoord van Primagaz en een toeslag van €400 (excl. BTW)/€484,00 (incl. BTW).
6.5.  Primagaz is gerechtigd om bij een bestelling van Gas van minder dan 300 liter of van minder dan 50% van de tankinhoud een toeslag van €100,00 (excl. BTW)/€121,00 (incl. BTW) voor kleine leveringen in rekening te brengen, betaalbaar voorafgaand aan de levering.
6.6.  Bij bestellingen van Gasflessen van minder dan 200 Kg, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag van €100,00 (excl. BTW)/€121,00 (incl. BTW) voor kleine leveringen in rekening te brengen. Deze extra toeslag is ook verschuldigd wanneer (een deel van) het totaal aantal bestelde Gasflessen niet kan afgeleverd worden omwille van plaatsgebrek bij de Contractant.
6.7.  Tenzij anders werd overeengekomen, heeft Primagaz het recht om in een kalenderjaar n+1 een toeslag in rekening te brengen van € 120,00 excl. BTW/€145,20 incl. BTW indien:
6.7.1.  De Contractant de overeengekomen minimumafnamehoeveelheid Gas in kalenderjaar "n" niet afneemt of,
6.7.2.  Gedurende een kalenderjaar n geen enkele bestelling van Gas heeft geplaatst.
6.8.  Contractant verleent Primagaz, of een door Primagaz aan te wijzen derde, op het overeengekomen tijdstip en locatie van de levering, een veilige en ongehinderde toegang tot het Gehuurde voor het leveren van Gas, bij gebreke waarvan Primagaz het recht heeft om de levering uit te stellen en een toeslag van €100,00 (excl. BTW)/€121,00 (incl. BTW) aan te rekenen.
6.9.  Geleverde hoeveelheden Gas worden gemeten aan de hand van de meterinstallatie aangebracht in de tankwagens waarmee het Gas door Primagaz wordt aangevoerd. Contractant of diens gemachtigde zijn gerechtigd bij de meting aanwezig te zijn. Van de afgeleverde hoeveelheid Gas zal aan Contractant een schriftelijk bewijs worden afgegeven op aanvraag. De metingen en wegingen van Primagaz zijn bindend voor de vaststelling van de door haar geleverde hoeveelheden, behoudens tegenbewijs door de Contractant binnen 10 dagen na ontvangst van het afleveringsbewijs per aangetekend schrijven.
6.10.  De levering van Gas in een Tank kan slechts geschieden indien Primagaz in het bezit is van de benodigde omgevingsvergunning en van a) het pijpleidingattest van het binnenleidingnetwerk opgesteld door een Cerga gehabiliteerde propaangasinstallateur of b) het pijpleidingattest (van eerste ontspanner tot en met kastje) van het binnen- en buitenleidingnetwerk opgesteld door een niet-gehabiliteerde propaangasinstallateur vergezeld van een verificatierapport van het volledige leidingnetwerk opgesteld door een erkend keuringsorganisme. De dichtheidsproef van het volledige leidingwerk dient 5-jaarlijks te gebeuren door een EDTC (externe dienst voor technische controle) - SECT.
6.11.  De Contractant stemt er uitdrukkelijk mee in dat leveringen door Primagaz of de door haar aangestelde derde kunnen gebeuren in zijn afwezigheid.
6.12.  Primagaz is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.

 

7.     Verhuur van het Gehuurde

 

7.1.  De Overeenkomst kan voorzien in een verhuur van het Gehuurde door Primagaz aan de Contractant volgens de modaliteiten voorzien in de Overeenkomst.
7.2.  Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, blijft het Gehuurde eigendom van Primagaz. De Contractant-eigenaar, verleent aan Primagaz een opstalrecht met het oog op de levering, installatie en de exploitatie van het Gehuurde op het onroerend goed van de Contractant. Het opstalrecht eindigt op het ogenblik van de beëindiging van de Overeenkomst, maar niet voordat uitvoering is gegeven aan Artikel 7.11. Indien Primagaz het eigendomsrecht van het Gehuurde tijdens de duur van de Overeenkomst zou verliezen, is de Contractant een vergoeding verschuldigd aan Primagaz ten belope van de reële waarde van het Gehuurde. De Contractant- gebruiker maakt zich sterk dat de eigenaar van het onroerend goed het eigendomsrecht van Primagaz met betrekking tot het Gehuurde zal respecteren.
7.3.  Contractant draagt er zorg voor dat vóór de leveringssdatum en gedurende de volledige duur van de Overeenkomst, alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde zijn verleend, en dat de veiligheidsafstanden gedurende de volledige duurtijd van de Overeenkomst worden gerespecteerd. Bij een inbreuk op de veiligheidsafstanden zijn de kosten verbonden aan het opnieuw conform stellen van de installatie ten laste van de Contractant. Indien het Gehuurde niet opnieuw conform kan gesteld worden, zijn de kosten voor de verwijdering en desgevallend de ontgassing van het Gehuurde ten laste van de Contractant. Contractant maakt zich sterk dat ook de eigenaars, huurders en/of verpachters van het door Contractant gebruikte onroerend goed met de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde instemmen.
7.4.  De Contractant verbindt zich ertoe om het Gehuurde als een goed huisvader en overeenkomstig haar normale bestemming te gebruiken, met inbegrip van de volgende verplichtingen:
a) Aan het Gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht door de Contractant of derden.
b) Merktekens en herkenningstekens mogen niet worden verwijderd of beschadigd.
c) De van Primagaz gehuurde tank(s)/flessen is/zijn uitsluitend bestemd voor de opslag van door Primagaz geleverd Gas.
d) Bij het gebruik van het Gehuurde is Contractant uitdrukkelijk verplicht de aanwijzingen en voorschriften van Primagaz op te volgen.
e) Behoudens voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Primagaz, zal Contractant geen onderhoud (met uitzondering van het reinigen en proper houden van het Gehuurde), reparatie en/of andere werkzaamheden van welke aard dan ook aan het Gehuurde verrichten.
f) Contractant zal storingen en gebreken met betrekking tot het Gehuurde aan Primagaz te melden direct nadat zij die heeft ontdekt of had behoren te ontdekken. Indien de Contractant in gebreke blijft om zijn/haar verbintenissen uit hoofde van deze bepaling na te leven, dan is de Contractant verantwoordelijk voor alle bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn.
7.5.  Primagaz zal tijdens de duur van de Overeenkomst de reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot het Gehuurde verrichten in zoverre deze aangewezen zijn om een normaal gebruik van het Gehuurde mogelijk te maken, met inbegrip van de vervanging van tankaccessoires rechtstreeks gemonteerd op de tank (klep, vulmond) en het schilderen van het Gehuurde wanneer vereist door de keurinstantie. De volgende werkzaamheden behoren evenwel niet tot de reguliere onderhoud en reparatiewerkzaamheden, en zijn ten laste van de Contractant:
a) onderhoud en reparaties ingevolge schade veroorzaakt door de Contractant of derden,
b) schade veroorzaakt door overmacht (brand, overstroming, stormschade, ...),
c) kosten voor de herplaatsing van het Gehuurde (bijvoorbeeld doch niet beperkt tot een herplaatsing wegens de slechte staat van de ondergrond (hoog grondwater, vochtige ondergrond, overstroming,...). Primagaz is daarenboven slechts verantwoordelijk voor de reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden met betrekking tot het Gehuurde tot en met de afnamekraan van de tank, terwijl ook de kosten vanaf de voorontspanner en drukbegrenzer ten laste zijn van de Contractant. In geval van een negatief resultaat bij de periodieke keuring van het Gehuurde, zal er een herkeuring gebeuren op kosten van de Contractant, tenzij het negatieve resultaat toerekenbaar is aan Primagaz. De Contractant verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan Primagaz, of een door Primagaz aan te wijzen derde, om zich een toegang te verschaffen tot het Gehuurde met het oog op het verrichten van de reguliere onderhouds- en reparatiewerkzaamheden.
7.6.  Onverminderd zijn/haar verplichting om de Overeenkomst na te leven zal de Contractant die het onroerend goed waar het Gehuurde zich bevindt, wenst te verkopen, te verhuren of te verlaten, Primagaz hiervan één maand voorafgaand schriftelijk en aangetekend verwittigen met vermelding van de gegevens van de toekomstige huurders of eigenaars. De Contractant zal de toekomstige huurders of eigenaars daarenboven zelf voorafgaand inlichten van het bestaan van de Overeenkomst en de eigendomsrechten van Primagaz ten aanzien van het Gehuurde via een vermelding in de verkoop of -verhuurovereenkomst. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primagaz is Contractant niet gerechtigd het Gehuurde onder te verhuren, over te dragen of anderszins aan derden in gebruik te geven. Zolang als de nieuwe eigenaar van het onroerend goed waar het Gehuurde zich bevindt, de Overeenkomst en het Gehuurde niet heeft overgenomen met toestemming van Primagaz, blijft de Contractant verantwoordelijk om de Overeenkomst verder uit te voeren en/of volgens haar bepalingen te beëindigen. Indien de Contractant het onroerend goed waarop het Gehuurde zich bevindt, verhuurt, blijft de Contractant zelf verantwoordelijk om de huurprijs van het Gehuurde of de onderhoudsvergoeding te betalen aan Primagaz. De Contractant is zelf verantwoordelijk om de huurprijs of onderhoudsvergoeding desgewenst te verhalen op zijn huurder.
7.7.  De Contractant is voor het Gehuurde een huur -en onderhoudsvergoeding verschuldigd aan Primagaz. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt deze vergoeding jaarlijks bij vooruitbetaling gefactureerd en voldaan. Deze vergoeding zal elk kalenderjaar, op de verjaring van de Overeenkomst of een ander door Primagaz gekozen tijdstip, automatisch in meer of in min worden aangepast aan de gezondheidsindex, zoals gepubliceerd door het Ministerie van Economische Zaken van België (Basis 2004), basis van het indexcijfer van de maand december van het voorafgaande kalenderjaar.
7.8.  Behoudens andersluidende overeenkomst tussen Primagaz en de Contractant, heeft Primagaz aan het einde van de Overeenkomst, ongeacht de reden, de initiatiefnemer en/of het tijdstip van deze beëindiging, de mogelijkheid om de Contractant bij aangetekend schrijven te verzoeken of de Contractant verkiest hetzij, dat Primagaz het Gehuurde op kosten van de Contractant komt weghalen, hetzij dat de Contractant verkiest om de eigendom van het Gehuurde van Primagaz over te nemen tegen betaling van een vergoeding die overeenstemt met de reële waarde van het Gehuurde op het ogenblik van de beëindiging. Een gebrek aan reactie van de Contractant binnen de redelijke termijn aangegeven in het aangetekend schrijven, zal beschouwd worden als een stilzwijgend mandaat van de Contractant aan Primagaz om voornoemde keuze zelf te maken. In geval van een weghaling van het Gehuurde, zijn de kosten voor ontmanteling en ontgassing van het Gehuurde, de kosten voor een herstel van het perceel in zijn oorspronkelijke staat, alsmede de kosten voor het vervoer en de vernietiging van het Gehuurde, voor rekening van de Contractant, die deze kosten zal voorschieten. Wanneer het onmogelijk blijkt om het Gehuurde weg te halen en/of de Contractant de voornoemde kosten niet voorschiet, is Primagaz alsnog gerechtigd om het Gehuurde aan de Contractant over te dragen en de voormelde restwaarde in rekening te brengen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de overname van het Gehuurde door de Contractant in toepassing van deze bepaling, gebeuren in de staat waarin het Gehuurde zich bevindt, met inbegrip van eventuele zichtbare en verborgen gebreken, waarbij Primagaz ontheven wordt van elke aansprakelijkheid met betrekking tot het Gehuurde. De Contractant zal desgevallend alle merktekens van Primagaz van het Gehuurde verwijderen. De Contractant verleent bij deze een onherroepelijke volmacht aan Primagaz, of een door Primagaz aan te wijzen derde, om zich een toegang te verschaffen tot het Gehuurde met het oog op de weghaling ervan.

 

8.     Bruikleen van de Gasflessen

 

8.1.  Bij de levering van Gas in Gasflessen, geeft Primagaz de Gasflessen in bruikleen aan de Contractant. De Gasflessen blijven te allen tijde eigendom van Primagaz.
8.2.  De Contractant verbindt zich ertoe de Gasflessen als een goed huisvader en overeenkomstig hun normale bestemming te gebruiken, met inbegrip van de volgende verplichtingen:
8.2.1.  De Contractant is verantwoordelijk voor het bekomen en aanhouden van de noodzakelijke vergunningen voor de opslag van de Gasflessen.
8.2.2.  De Contractant zal lege Gasflessen, spontaan en alleszins binnen drie (3) werkdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, retourneren aan Primagaz.
8.2.3.  Gasflessen mogen uitsluitend worden gevuld door Primagaz of door de haar daartoe aangewezen derden.
8.2.4.  Bij beëindiging van de Overeenkomst, dient de Contractant, spontaan en alleszins binnen drie (3) werkdagen volgend op een schriftelijk verzoek daartoe, alle in bruikleen gegeven Gasflessen aan Primagaz te retourneren. Voor alle niet-teruggegeven Gasflessen is de Contractant een vergoeding aan Primagaz verschuldigd die overeenstemt met de reële waarde van deze Gasflessen op het ogenblik van het verzoek tot teruggave.
8.3.  De Contractant is jegens Primagaz aansprakelijk voor alle schade die tijdens de duur va de Overeenkomst wordt veroorzaakt aan de in bruikleen gegeven Gasflessen, met inbegrip van schade die het gevolg is van overmacht, maar met uitzondering van schade die het gevolg is van een intrinsiek gebrek aan de Gasflessen.

 

9.     Duur van de overeenkomst

 

9.1.  Primagaz en de Contractant-professioneel komen in de Overeenkomst een initiële contractperiode overeen. Na afloop van de initiële contractperiode, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij één van de partijen uiterlijk 3 maanden vóór het einde van de initiële contractperiode of van een verlengperiode, per aangetekend schrijven aangeeft dat een verlenging niet gewenst is, in welke geval de Overeenkomst eindigt aan het einde van de lopende periode.
9.2.  Primagaz en de Contractant-consument komen in de Overeenkomst een initiële contractperiode overeen. Na afloop van de initiële contractperiode, wordt de Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde periode. De Overeenkomst kan vervolgens schriftelijk worden opgezegd per aangetekend schrijven gericht aan de andere partij met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
9.3.  De Overeenkomst neemt een aanvang op de datum vermeld in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan de Overeenkomst een aanvang neemt op de datum van de eerste levering in uitvoering van de Overeenkomst.

 

10.  Verandering van Contractant

 

10.1.  Via een aanhangsel bij de Overeenkomst, kunnen de Contractant, Primagaz en een derde gebruiker overeengekomen dat iedere factuur met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst door Primagaz wordt opgesteld op naam en adres van deze derde gebruiker. De Contractant en de derde gebruiker zijn hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verplichtingen van de Overeenkomst.

 

11.  Vergrendelen van de Teller/Tank

 

11.1.  Primagaz is gerechtigd om de Teller/Tank te af te sluiten van de bevoorrading van Gasmet onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten indien:
11.1.1.  Primagaz op redelijk verantwoorde gronden vermoedt dat de Contractant het Gehuurde op oneigenlijke en/of onveilige manier gebruikt, in strijd met de relevante en toepasselijke regelgeving, in strijd met de door Primagaz gegeven voorschriften of in afwezigheid van de noodzakelijke vergunningen en/of attesten.
11.1.2.  Primagaz fraude vaststelt (vb. sabotage, afleiden van Gas, ...)
11.1.3.  Primagaz, na een door haar verzonden ingebrekestelling met een, gelet op de omstandigheden, redelijke remedietermijn, vaststelt dat de Contractant aan het einde van die remedietermijn nog steeds in gebreke blijft om één of meerdere van haar verbintenissen uit hoofde van deze Overeenkomst na te leven. De Contractant verleent Primagaz het recht om desgevallend zonder bijkomende machtiging het onroerend goed van de Contractant te betreden en alle daartoe noodzakelijke handelingen te stellen. De opschorting houdt aan totdat de Contractant een veilige en conforme levering van Gas mogelijk maakt, diens verbintenissen uit hoofde van de Overeenkomst opnieuw naleeft, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn.
11.2.  De Contractant neemt alle, door Primagaz in uitvoering van Artikel 11.1 gemaakte kosten, ten laste.

 

12.  Einde van de Overeenkomst

 

12.1.  Elk van de partijen heeft het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien:
12.1.1.  De andere partij een inbreuk pleegt ten aanzien van één of meerdere van haar verbintenissen onder de Overeenkomst, en nalaat om deze inbreuk te remediëren binnen een termijn van vijftien (15) werkdagen volgend op een aangetekende ingebrekestelling daartoe, tenzij remediëring niet (langer) mogelijk is, in welk geval geen remedietermijn in acht moet worden genomen.
12.1.2.  Een faillissement, vereffening of ontbindingsprocedure wordt ingeleid tegen of door de andere partij.
12.2.  Primagaz heeft recht om de Overeenkomst te beëindigen indien:
12.2.1.  De Contractant niet of niet langer beschikt over de vergunningen en/of attesten noodzakelijk om de Overeenkomst verder uit te voeren. De beëindiging zal desgevallend met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande ingebrekestelling gebeuren.
12.2.2.  Primagaz als gevolg van gewijzigde voorschriften of reglementering tot vervanging of substantiële aanpassingen van het Gehuurde dient over te gaan. De beëindiging zal desgevallend gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden volgend op een schriftelijke kennisgeving.
12.2.3.  Primagaz het Gehuurde niet kan laten (her)keuren ten gevolge van eender welke niet- conformiteit die te wijten is aan de Contractant. De beëindiging zal desgevallend gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden volgend op een schriftelijke kennisgeving.

12.3. De Contractant is ten alle tijden gerechtigd om een Overeenkomst te beëindigen vooraleer de overeengekomen contractperiode is verstreken, indien de Contractant aan Primagaz een opzegvergoeding betaalt, die gelijk is aan de som van de volgende posten:
12.3.1.  (Het totaal geschatte jaarlijkse verbruik) x (het resterend aantal jaren) x (€ 0,075/L).
12.3.2.  (De totale jaarlijkse huurvergoeding) x (het resterend aantal jaren).
12.3.3.  De reële, door Primagaz als gevolg van de beëindiging gemaakte kosten, met inbegrip van de kosten verbonden aan het ontmantelen, ontgassen, weghalen, vervoeren en vernietigen van het Gehuurde, de kosten verbonden aan het herstel van het perceel in zijn oorspronkelijke staat en de kosten verbonden aan het ophalen van de gasmeters.
12.3.4.  De nog niet afgeschreven investeringen in het Gehuurde.
12.3.5.  Een administratiekost van 250,00 EUR.

 

13. Betaling

 

13.1.  Alle facturen van Primagaz zijn contant betaalbaar op de vervaldag van de betreffende factuur. De betaling vindt plaats op de zetel van Primagaz, ongeacht de wijze waarop betaald wordt.
13.2.  Indien de Contractant-professioneel in gebreke blijft om een factuur te betalen op haar vervaldag, is Primagaz van rechtswege, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, gerechtigd op een verwijlinterest, van dag tot dag berekend op het openstaande factuursaldo, aan de referentie- interestvoet vermeerderd met acht procentpunten beoogd in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, evenals op een schadeloosstelling voor invorderingskosten, forfaitair begroot op 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van 75,00 EUR per factuur.
13.3.  Indien de Contractant-consument in gebreke blijft om een factuur te betalen op haar vervaldag, en evenmin overgaat tot het betalen van deze factuur na het verstrijken van een herinneringstermijn van ten minste veertien kalenderdagen die ingaat hetzij, op de derde werkdag na verzending van een herinnering per brief hetzij, op de kalenderdag die volgt op de verzending van een herinnering langs elektronische weg, is de Contractant-consument de volgende vergoedingen verschuldigd:
13.3.1.  Een verwijlintrest tegen de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten beoogd in artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze verwijlinterest begint te lopen vanaf van het verstrijken van de hoger vermelde herinneringstermijn.
13.3.2.  Een schadevergoeding waarvan het bedrag overeenkomt met:
a)  20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b)  30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
c)  65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,01 euro met een maximum van 2.000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.
13.3.3.  Een vergoeding voor de rappelkosten (7,5 EUR) en de reële portokosten voor het verzenden van herinneringen. Er worden evenwel geen kosten aangerekend voor de eerste herinnering bij niet-betaling van drie vervaldagen per kalenderjaar.

13.4.  Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, indien de Contractant één of meerdere factureren van Primagaz onbetaald heeft gelaten, of Primagaz heeft het redelijk verantwoord vermoeden dat de kredietwaardigheid van een Contractant in het gedrag is, dan heeft Primagaz het recht om vóór een (deel)levering van Gas vanwege de Contractant te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting, met inbegrip van een voorafbetaling. Indien de Contractant een dergelijke zekerheid niet stelt, dan heeft Primagaz het recht om de levering van Gas op te schorten totdat deze zekerheid wordt gesteld.
13.5.  Primagaz behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid van Contractant-professioneel te toetsen en in dat kader gegevens omtrent de aanvraag te verstrekken aan een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling, die deze gegevens verwerkt in haar kredietinformatiesysteem o.a. voor het ondersteunen van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over het selecteren van potentiële handelspartners, het aangaan of continueren van transacties en de voorwaarden waaronder deze worden gesloten en het tegengaan van overkreditering, misbruik en fraude in het financiële verkeer.
13.6.  Primagaz behoudt zich het recht voor om in de Overeenkomst met een Contractant-professioneel, betalingscondities eenzijdig aan te passen, vooruitbetaling te eisen, een kredietlimiet in te stellen of in het uiterste geval de Overeenkomst te ontbinden, als uit informatie van een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling blijkt dat er gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de aanvrager, behoudens tegenbewijs door de Contractant binnen een termijn van 10 werkdagen
13.7.  Indien de Contractant-professioneel niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden alle openstaande vorderingen van de Contractant onmiddellijk opeisbaar.
13.8.  Indien de Contractant het oneens is met de inhoud van een factuur, zal de Contractant deze factuur protesteren binnen haar vervaldag, bij gebreke waaraan deze factuur als aanvaard zal worden beschouwd. In geval van betwisting van de factuur moet de Contractant in elk geval het niet-betwiste deel op vervaldag betalen.
13.9.  Alle door Primagaz geleverde goederen blijven eigendom van Primagaz totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden, met uitzondering van de goederen genoemd in onderhavige Algemene Voorwaarden die steeds eigendom van Primagaz blijven.
13.10.  Alle facturen zijn uitsluitend betaalbaar op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste openstaande factuur en eerst op de intresten, kosten en dan op de hoofdsom.
13.11.  De facturen en alle andere briefwisseling worden door Primagaz geldig verzonden naar het e-mailadres of facturatieadres dat de Contractant heeft opgegeven.

 

14.  Exclusiviteit

 

14.1.  Tijdens de duur van de Overeenkomst zal de Contractant voor de in de Overeenkomst vermelde locatie uitsluitend gas betrekken bij Primagaz. Zonder afbreuk te doen aan Artikel 11.1, heeft Primagaz in geval van een inbreuk ten aanzien van deze bepaling recht op een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 5.000,00 EUR per inbreuk, vermeerderd met 500,00 EUR per dag dat deze inbreuk voortduurt na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, onverminderd het recht van Primagaz om een vergoeding van haar werkelijke schade in te vorderen.
14.2.  Tijdens de duur van de Overeenkomst zal de Contractant de Gasflessen enkel door Primagaz laten vullen. Zonder afbreuk te doen aan artikel 11.1, heeft Primagaz in geval van een inbreuk ten aanzien van deze bepaling recht op een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 5000,00 EUR per inbreuk, vermeerderd met 50,00 EUR per dag dat deze inbreuk voortduurt na ingebrekestelling per aangetekend schrijven, onverminderd het recht van Primagaz om een vergoeding van haar werkelijke schade in te vorderen.

 

15.  Aansprakelijkheid

 

15.1.  De aansprakelijkheid van Primagaz is beperkt overeenkomstig de hierna volgende bepalingen, zonder dat deze bepalingen evenwel:
15.1.1.  afbreuk kunnen doen aan dwingende regelgeving;
15.1.2.  de Overeenkomst kunnen uithollen;
15.1.3.  haar aansprakelijkheid voor haar opzet, grove schuld of zware fout, of die van haar aangestelden of lasthebbers, volledig kunnen uitsluiten (een beperking is toegelaten);
15.1.4.  haar aansprakelijkheid voor het niet-uitvoeren van de essentiële verbintenissen die het voorwerp van de Overeenkomst uitmaken, volledig kunnen uitsluiten, behoudens overmacht (een beperking is toegelaten);
15.1.5.  haar aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van de Contractant-consument kunnen beperken of uitsluiten;
15.1.6.  haar aansprakelijkheid bij aantasting van het leven of de fysieke integriteit van een Contractant-professioneel kunnen uitsluiten (een beperking is toegelaten);
15.2.  In geval van aansprakelijkheid zal enkel de rechtstreeks veroorzaakte lichamelijke en materiële schade vergoed worden. Primagaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en schade als gevolg van droogval.
15.3.  Primagaz kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Contractant en/of derden die het gevolg is van enig handelen of nalaten van de Contractant in afwijking van voormelde aanwijzingen en/of voorschriften.
15.4.  Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens de Contractant- professioneel slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de Contractant-professioneel uit hoofde van de Overeenkomst aan Primagaz heeft betaald. Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens de Contractant-consument slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot maximaal de verzekeringsdekking van Primagaz.
15.5.  Primagaz vrijwaart de Contractant alleen tegen claims van derden met betrekking tot geleden schade als gevolg van letsel, dood en geleden zaakschade, met een maximum van de verzekeringsdekking van Primagaz en voor zover voornoemde schade door een direct handelen of nalaten van Primagaz of door een niet nakoming van de Overeenkomst door Primagaz is veroorzaakt.
15.6.  De Contractant draagt er zelf zorg voor voldoende verzekerd te zijn voor de algemene risico’s en eventuele gevolgen van het gebruik van het afgenomen Gas.
15.7.  Elke aanspraak op schadevergoeding moet binnen 30 kalenderdagen na de datum waarop de schade is ingetreden of na de datum waarop de schade redelijkerwijs vastgesteld had kunnen worden, schriftelijk aan de andere partij worden gemeld. Laattijdige schademeldingen worden niet vergoed.
15.8.  Elke rechtsvordering gesteund op de aansprakelijkheid van Primagaz dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van zes (6) maanden volgend op de melding bedoeld in artikel 15.7.

 

16.  Klachten

 

16.1.  De Contractant dient klachten met betrekking tot de kwaliteit van Gas, de Gasflessen en/of het Gehuurde, onmiddellijk na levering, dan wel onmiddellijk nadat Contractant het gebrek heeft of had behoren te ontdekken, bij Primagaz te melden middels aangetekend schrijven met omstandige omschrijving.

 

17.  Intellectuele eigendomsrechten

 

17.1.  De informatie op de website en sociale media kanalen van Primagaz mag enkel gedownload worden voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
17.2.  Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website en sociale media kanalen zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Primagaz, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Primagaz, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
17.3.  Alle communicatie die de gebruiker naar de website en de sociale media kanalen verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk Primagaz controleert deze informatie niet en is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. Primagaz heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.
17.4.  De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-)links die leiden naar websites buiten het domein van Primagaz, zijn eigendom van Primagaz. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Primagaz. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de website.

 

18.  Toepasselijk recht en geschillen

 

18.1.  Op elke afroep, alle aanvragen, bestellingen, mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Primagaz met inbegrip van de Overeenkomst, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
18.2.  Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de Overeenkomst alsook van de facturen van Primagaz, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van: a) In geval van een Contractant-consument, voor de rechtbanken aangewezen door artikel 624, 1°, 2° en 4° Ger. W. dan wel – naar keuze van die Contractant-consument indien de Contractant- consument zelf een vordering inleidt – de rechtbanken van de zetel van Primagaz en b) In geval van een Contractant-professioneel, indien de dagvaarding wordt betekend op verzoek van Primagaz, de Rechtbanken van de plaats van de zetel van Primagaz.

 

19.  Overmacht

 

19.1.  Wanneer ten gevolge van overmacht, Primagaz in onmogelijkheid verkeert om de Overeenkomst uit te voeren, of de uitvoering van de Overeenkomst is voor Primagaz economisch niet langer rendabel, dan heeft Primagaz het recht om de uitvoering van de Overeenkomst tijdens de duur van de Overmacht tijdelijk op te schorten, zonder dat dit een contractuele tekortkoming uitmaakt. Indien de Overmacht aanhoudt tijdens een periode van meer dan één (1) maand, of het is bij aanvang reeds duidelijk dat dit het geval is, dan heeft Primagaz het recht om de Overeenkomst te beëindigen met een opzegtermijn van één (1) maand.
19.2.  De Contractant aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking, epidemie, pandemie, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen, , technische en/of feitelijke onmogelijkheid om te leveren, import- of exportbeperkingen, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de bevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen, alle uitzonderlijke omstandigheden die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren, bij Primagaz dan wel bij één of meerdere van haar leveranciers.
 

 

20.  Overige bepalingen

20.1.  Indien enige bepaling of een deel daarvan van de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen of overige delen van bepalingen van de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen zich desgevallend inspannen om in onderling overleg een bepaling of een deel van een bepaling overeen te komen dewelke aanleunt bij geest en bedoeling van de nietige/nietig verklaarde bepaling.
20.2.  Indien Primagaz met twee of meer natuurlijke en/of rechtspersonen een Overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die Overeenkomst voortvloeien.
20.3.  Primagaz is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst met Contractant over te dragen aan een in haar plaats te stellen derde, hetgeen desgevallend ter kennis zal worden gebracht aan de Contractant.
20.4.  De Persoonsgegevens die de Contractant meedeelt bij het afsluiten van de Overeenkomst zijn onderhavig aan de bepalingen in de Privacyverklaring die als bijlage aan deze Algemene Voorwaarden zijn toegevoegd en die terug te vinden zijn op de website www.primagaz.be.

 

PRIVACYVERKLARING

“Primagaz hecht veel belang aan privacy en leeft haar verplichtingen voortvloeiende uit de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (‘AVG’) en de nationale implementatiewetgeving, na.”

Voor meer informatie over de wijze waarop Primagaz persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij graag naar onze Privacyverklaring op de website www.primagaz.be